Privacyverklaring van Natuurlijk opruimen

Natuurlijk opruimen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is van toepassing op de dienstverlening van Natuurlijk opruimen en op het gebruik van de website www.natuurlijkopruimen.nl

Contactgegevens
www.natuurlijkopruimen.nl
Banjopad 10
6922KE Duiven
0643811589
info@natuurlijkopruimen.nl

Verwerken persoonsgegevens
Natuurlijk opruimen verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze producten en/of diensten en omdat je je
persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • Geboortedatum

In enkele gevallen en alleen in geval van toestemming van ouders of voogd, worden gegevens van personen jonger dan 16 jaar verwerkt ten behoeve van de verlening van onze diensten. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je het vermoeden hebt dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via www.natuurlijkopruimen.nl. Wij verwijderen dan deze informatie.

Doel verwerken persoonsgegevens
Natuurlijk opruimen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Contact kunnen opnemen voor het uitvoeren van de dienstverlening.
 • Om de dienstverlening zo mogelijk af te kunnen stemmen op jouw behoeften.
 • Voor het opmaken van facturen.
 • Voor het verzenden van de nieuwsbrief.
 • Voor het toesturen van een attentie op je verjaardag.
 • Om onze website te kunnen analyseren en onze dienstverlening te kunnen verbeteren.

Natuurlijk opruimen neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@natuurlijkopruimen.nl

Bewaartermijn persoonsgegevens
Natuurlijk opruimen bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor wij de gegevens hebben verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van twee jaar voor persoonsgegevens, daarna worden ze verwijderd. Mocht je willen dat je gegevens eerder worden verwijderd kun je hier uiteraard een verzoek voor indienen. Voor onze bedrijfsadministratie hanteren we de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Natuurlijk opruimen verkoopt geen persoonsgegevens aan derden door en verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden, als dit noodzakelijk is om aan één of meer wettelijke verplichtingen te voldoen of om op correcte wijze uitvoering te geven aan de werkzaamheden die Natuurlijk opruimen verricht.

Inzien, aanpassen of laten verwijderen van gegevens
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Natuurlijk opruimen en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de  persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@natuurlijkopruimen.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou persoonlijk wordt gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te zenden. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Natuurlijk opruimen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


Cookies
Natuurlijk opruimen maakt op de website alleen gebruik van technische en functionele cookies, en analytische cookies die zo min mogelijk inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie (klein tekstbestand) wordt bij het eerste bezoek aan de website opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Natuurlijk opruimen gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Op deze manier kunnen wij onze dienstverlening en/of website optimaliseren.

0643811589

info@natuurlijkopruimen.nl